Algemene voorwaarden voor het gebruik van de voertuigen van BattMobility

Wijzigingen aan deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website 1 maand voor deze in werking treden en worden automatisch via e-mail verstuurd naar de gebruikers. Elke bestuurder die van de voertuigen gebruik wil maken maken, stemt in met de gebruiksvoorwaarden van BattMobility en is akkoord deze na te leven.

 1. Gebruik van de elektrische voertuigen

  1. De voertuigen

   BattMobility stelt uitsluitend elektrische vervoersmiddelen ter beschikking die het zelf heeft aangekocht of anderzijds ter beschikking heeft gekregen van derden met het oog om die te laten gebruiken door bestuurders mits betaling van een vergoeding.

   De BattMobility voertuigen worden door onze gebruikers volgens het ‘goede huisvader’ principe gebruikt. Onze abonnementen zijn bedoeld als vervanging voor normale gezins -of werkverplaatsingen. Wie alleen van plan is om lange afstanden > 100 km te doen, moet
   dat melden zodat BattMobility een gepaste pricing kan worden berekend.

  2. Voorwaarden voor het gebruik van de voertuigen

   1. BestuurdersAlle klanten die de voertuigen van BattMobility besturen dienen zich vooraf in te schrijven en te registreren. Bij inschrijving bezorgt de bestuurder de volgende documenten: identiteitsbewijs, rijbewijs, persoons- en adresgegevens. Er wordt op voorhand contractueel vastgelegd over welke voertuigen de bestuurder kan beschikken en onder welke commerciële en andere voorwaarden dit kan gebeuren. Enkel geregistreerde bestuurders kunnen gebruik maken van de voertuigen. Een bestuurder die gebruik wil maken van voertuigen waar eenrijbewijs klasse B of hoger voor nodig is moet voldoen aan volgende voorwaarden:
    • De bestuurder moet reeds 3 jaar in het bezit zijn van een in België geldig rijbewijs die benodigd is voor het desbetreffende voertuig. Hiervan wordt een kopie aan BattMobility wordt overgemaakt. Een voorlopig rijbewijs wordt in het kader van de dienstverlening niet als een geldig rijbewijs aanzien.
    • De bestuurder is ouder dan 18 jaar, bij jonger dan 23 jaar wordt er een extra check door de verzekering uitgevoerd.
    • De bestuurder heeft een vaste woonplaats in België.
    • De bestuurder is fysisch geschikt om een auto te besturen.
    • De bestuurder heeft geen ernstig schadeverleden.
    • De bestuurder werd aanvaard door de verzekering van BattMobility. Hiertoe dient de bestuurder zich aan te melden en een goedkeuring aan te vragen via een verzekeringsportaal waarvan de URL door BattMobility zal worden medegedeeld
    • De bestuurder moet bij elke rit zijn geldig rijbewijs bij zich hebben. Wanneer het rijbewijs van de bestuurder tijdelijk of voorgoed wordt ingetrokken, dient de bestuurder dit onmiddellijk aan BattMobility mee te delen. Bestuurders die geen geldig rijbewijs kunnen voorleggen mogen absoluut geen voertuigen van BattMobility (waarvoor een rijbewijs vereist is) besturen.
    • De bestuurder heeft de toelating BattMobility en/of de eigenaar van het voertuig om het voertuig te besturen. BattMobility en/of de eigenaar heeft het recht om op ieder moment deze toelating in te weigeren als daar een gegronde reden voor is..
   2. Verplichtingen
    • Een BattMaxx klant is verplicht om zijn BattMobility maandelijks minimum 4 dagen vrij te geven. Indien dit niet mogelijk is, is een BattMobility overeenkomst niet wenselijk.
    • De bestuurder gebruikt het voertuig als een goede huisvader. Hij laat steeds het voertuig steeds proper achter en laadt het voertuig steeds op van zodra deze onder de 90% laadvermogen teruggebracht wordt.
    • De bestuurder wordt geacht een deel van de onderhoudstaken van het voertuig op zich te nemen, a rato van de gebruikstijd van het voertuig. Onder onderhoudstaken wordt vooral het reinigen van de voertuigen aande binnen -en buitenkant verstaan; en niet het technische onderhoud. Via de Whatsapp groep zal BattMobility de gebruikers van de buurtwagen hierop attent maken indien dit niet spontaan gebeurt.
    • De bestuurder verbindt zich ertoe gebruik te maken van de voertuigen op een ecologisch verantwoorde manier en een manier die niet storend is voor de andere leden en andere weggebruikers, en verbindt er zich toe te houden aan de wegcode in het algemeen en de snelheidslimieten in het bijzonder.
    • De bestuurder houdt rekening met de technische voorschriften en best practices per voertuig en leeft die stipt na. De best practices en specifieke instructies voor de voertuigen staan gepubliceerd op de website van BattMobility. In de voertuigen
     waarvoor een rijbewijs klasse B of hoger nodig is bevinden zich de technische voorschriften en boordpapieren. Als er toch nog vragen zijn vraagt de bestuurder vooraf de informatie op bij BattMobility via de WhatsApp groep van het voertuig of via email.
    • Het is absoluut verboden om de voertuigen te gebruiken voor andere doeleinden zoals wedstrijden, rallys, of dergelijke evenementen.
    • Om gebruik te kunnen maken van een voertuig moet de bestuurder beschikken over een smartphone.
    • De klant verbindt er zich toe elke wijziging in naam, adres of bankrelatie binnen twee weken door te geven.
    • Voor BattMaxx Me eigenaars gelden bovendien nog volgende regels :
     • Het onderhoud van de wagen, de keuring, de herstellingen, ... zijn ten laste van de eigenaar
     • De eigenaar garandeert dat gedurende de looptijd van de overeenkomst het voertuig voldoet aan de toepasselijke Belgische wetgeving en de wegcode
     • De wagen wordt in een aparte polis door BattMobility Omnium verzekerd met een franchise van 500€. Deze franchise is afhankelijk van de nieuwwaarde van het voertuig en kan hoger zijn. De verzekering is specifiek aangepast aan elektrische voertuigen en deelautos en omvat ook een pechverhelping.
     • Na het aflopen van de overeenkomst blijven de telematics eigendom van BattMobility en worden deze in goede staat terugbezorgd aan BattMobility.
     • Het BattMaxxMe contract geldt voor 5 jaar. Het onderbreken van een overeenkomst kan in principe niet. Wil men het contract stopzetten, dan wordt dit tijdig gemeld en gemotiveerd. Wij stellen ons graag soepel op bij het vinden van een overkoper die de EV wagen in de community kan houden. naar een kortere en soepelere uitstapregeling. De opzegtermijn van het contract bedraagt minimaal 6 maand.
     • Houd rekening met de lokale subsidievoorwaarden (5 jaar delen, 40% van de kilometers delen enz).
     • Na 5 jaar, kan er een nieuw contract afgesloten worden met dezelfde wagen indien de wagen nog in goede staat is.
     • De BattMobility wordt subtiel bestickerd met het BM logo.
   3. Niet naleven van de gebruiksvoorwaardenBattMobility heeft ten allen tijde het recht om bestuurders de toegang tot de voertuigen te ontzeggen, en in het bijzonder indien de bestuurder de verplichtingen, of de voorschriften vermeld in het handleiding van de voertuigen door de bestuurder niet
    worden nageleefd. In deze situaties kan BattMobility de toegang tot de applicatie blokkeren en zelfs vanop afstand de wagen tot stilstand brengen wanneer BattMobility dit nodig acht.
   4. Begin en einde van een ritAlvorens de bestuurder vertrekt met een BattMobility, dient hij deze te controleren op schade of vuiligheid. Nieuwe schade of
    een vuile auto dient gemeld te worden via
    https://www.BattMobility.be/meld/en inclusief een foto.

    Hij controleert ook de aanwezigheid van de boorddocumenten (roze kaart, groene kaart van de verzekering) en de laadpas. Indien
    de bestuurder gebruik neemt van het voertuig zonder anomalieën te melden, bevestigt hij hiermee dat het voertuig in goede staat
    en met alle documenten en laadpas heeft aangetroffen. Wanneer de bestuurder het voertuig achterlaat, dient hij de wagen met de
    sleutel of de applicatie af te sluiten, de ramen en koffer te sluiten en de buitenspiegels in te klappen. Na gebruik van het
    voertuig plaatst de bestuurder het voertuig terug op de locatie waar het voertuig thuishoort, zoals beschrevenop de toegangs -en
    boekingsapplicatie. Indien de bestuurder zelf schade heeft veroorzaakt, meldt hij dit via email naar info@BattMobility.be.
    Nadien wordt het voertuig afgesloten via de toegangs applicatie indien mogelijk ofwel met de sleutel zodat het voertuig kan
    worden vrijgegeven voor gebruik door een volgende bestuurder. Na zijn gebruik laat de bestuurder het voertuig in goede staat
    achter. De bestuurder dient solidair te zijn met de andere leden, en de wagen terug vrij te geven wanneer die niet meer gebruikt
    zal worden.
   5. Toegangs applicatieDe bestuurders ontvangen van BattMobility een login en wachtwoord om in te loggen op de toegangs applicatie voor de voertuigen
    waar dit van toepassing is. De login en wachtwoord geven toegang tot de voertuigen, zijn strikt persoonlijk en mogen niet
    doorgegeven worden aan derden. Niet alle voertuigen zijn reeds gekoppeld met de toegangs applicatie en soms moeten er sleutels
    worden doorgegeven. De communicatie en organisatie gebeurt dan via de WhatsApp groep van de betreffende wagen.
   6. Beperkingen van het gebruik van de voertuigenHet is verboden de voertuigen te gebruiken in strijd met de geldende verzekeringsvoorwaarden. De voertuigen mogen in het
    bijzonder niet worden gebruikt voor deelname aan tests en autosport-manifestaties of voor het vervoer van licht ontvlambare,
    giftige of andere gevaarlijke stoffen. Het is eveneens verboden om onder te verhuren, om een persoon te leren rijden, om
    onwettige handelingen te verrichten (ook indien zij enkel strafbaar zijn volgens het recht van de plaats van de handeling) en
    elk ander gebruik dat buiten het contractueel toegestane gebruik valt. Het is niet toegestaan om huisdieren te vervoeren met het
    voertuig of er in te roken, tenzij de eigenaar van het voertuig hier een uitzondering op toestaat. De voertuigen van
    BattMobility mogen de landsgrenzen van België enkel overschrijden indien de verzekering van het voertuig dat toelaat. Indien een
    bestuurder een niet-lid of een lid die niet werd geaccepteerd door de verzekering laat rijden met een voertuig van BattMobility,
    dan is die niet verzekerd en zal de bestuurder aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die eventueel tijdens zo een rit
    wordt veroorzaakt.
   7. Opladen van het voertuig – Achterlaten van het voertuig met voldoende energieDe wagens van BattMobility bevatten één laadpas die eigendom zijn van BattMobility en waarmee de wagens kunnen worden opgeladen
    indien vereist. De batterijen van de elektrische fietsen moeten worden opgeladen in het stopcontact. De bestuurder laadt het
    voertuig op conform de aan het laadstation geldende regels en met inachtname van de richtlijnen specifiek voor het opladen van
    het voertuig. De gebruiker laat het voertuig steeds achter met een batterijcapaciteit van minstens 25%, of aan de vaste
    laadpaal/plaats van het voertuig waar het opladen wordt gestart. Het is aan de gebruiker om “fair play” toe te passen en te
    communiceren met de volgende gebruiker hoeveel energie er wordt verwacht tegen welk moment. Het voertuig dient steeds opgeladen
    te worden van zodra het bereik onder de 90% is. Indien er niet ingeplugd wordt en BattMobility moet tussenkomen, wordt een
    toeslag van 50% van de dagprijs van het voertuig aangerekend op de volgende factuur. Ieder voertuig heeft een vaste
    laadpaal/plaats waar het voertuig steeds dient op te laden na einde van de reservatie. Het laden aan Allego en Bluecorner
    laadpalen in België en Europa is inbegrepen is in de huurprijs van het voertuig tenzij aan snelladers (DC) expliciet anders
    vermeld in de commerciële overeenkomst (Bestelbon BattMobility NV).
  3. Tarieven - Rijden

   BattMobility publiceert de kosten voor de ritten online. De prijzen zijn onderhevig aan indexering (gezondheidsindex). BattMobility behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen te kunnen doorvoeren aan de tarieven, en zal ze minstens 1 week voor ze effectief worden op de website publiceren. Het gebruik van een voertuig wordt afgerekend op basis van de gereserveerde tijd van de wagen en de dag- of uurprijs van het elektrisch voertuig (dat eventueel in mindering wordt gebracht door het delen) en de kilometerprijs voor de afgelegde afstand. Standaard wordt de BattFun tarifering gebruikt, dat zijn de basisprijzen zonder korting. Wie een BattFan engagement van minimum 1 jaar afsluit voor een bepaald engagementsbedrag per maand dat elke maand zal aangerekend worden, kan korting van 25% genieten op het maandelijks engagementsbedrag. De factuur wordt enkel verstuurd per email. Er wordt maandelijks een factuur opgemaakt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om
   BattMobility op de hoogte te brengen of hij al dan niet btw-plichtig is.
   Bij niet tijdig betalen van de facturen, kan BattMobility het account afsluiten.

  4. Andere kosten

   BattMobility is niet aansprakelijk voor verkeersovertredingen begaan door de bestuurders. Eventuele boetes en retributies worden
   verhaald op de bestuurder. BattMobility bekomt het recht bepaalde kosten te verhalen op de bestuurder, indien één of meerdere van
   volgende situaties zich zou voordoen:

   • Onrechtmatig gebruik van de laadpassen, voor het bedrag van de onrechtmatig afgenomen elektriciteit, te vermeerderen met een
    forfaitaire vergoeding van 25 euro ter dekking van administratiekosten.
   • Het zeer vuil achterlaten van het voertuig: voor het bedrag van de car wash en/of poetsbeurt vermeerderd met 50 Euro.
   • In geval van diefstal van de wagen met nalatigheid van de bestuurder, voor een bedrag van 10% van de schade, met een minimum van
    800 euro indien de wagen teruggevonden werd, 100% van de reële cataloguswaarde van het voertuig in geval van diefstal waarbij de
    wagen niet teruggevonden werd. In deze gevallen is de bestuurder tevens 100% van de schade aan derden verschuldigd indien
    burgerlijk aansprakelijk en dat er bewezen wordt dat dit te wijten is aan de nalatigheid van de bestuurder (vensters open laten,
    enz.)
   • Indien de bestuurder niet reageert op de berichtgeving uitgaande van BattMobility betreffende aanrekening van een boete en
    retributies en hierdoor te kennen geeft dat hij deze boete of retributies niet betwist.
   • Niet controleren van schade aan de wagen / niet melden van nieuwe schade, voor het bedrag van de administratieve kosten met een
    minimum van 100 Euro.
   • Rijden zonder reservatie: kost van de rit vermeerderd met 100 Euro + verbruikte lading.
   • Niet reglementair achterlaten van de wagen op de standplaats: kosten van eventuele boetes vermeerderd met 50 Euro.
   • Indien men het BattMobility engagement met 2 rijdagen overschrijdt, wordt er een meerkost van 20% aangerekend vanaf de 2de extra
    dag. Stel, men heeft een maand engagement van 100€ per maand, en men rijdt 6x met de Renault Zoë gedurende die maand, zal de
    factuur niet €150 (6x25€)maar €155 (4x25€ + 1 extra speling dag van €25 + 1 ‘boete’ dag van €30) |bedragen. Dit om ervoor te
    zorgen dat de engagementen van onze rijders complementair zijn en blijven. Een verhoging van het maandelijkse engagement is steeds
    mogelijk.
   • Het voertuig dient steeds ingeplugd te worden na gebruik voor de volgende gebruiker. Zo niet zal een toeslag van 50% van de
    dagprijs aangerekend worden.
 2. Verzekering, ongevallen, pech, diefstal

  1. Verzekering

   Alle voertuigen zijn conform de wettelijke voorschriften verzekerd voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder en
   lichamelijke schade aan de bestuurder. Daarnaast voorziet BattMobility ook een bestuurdersverzekering en rechtsbijstand van de
   bestuurder. Het opeisen van de op dat moment geldende verzekeringsuitkeringen kan enkel na voorafgaande overeenkomst met
   BattMobility (en/of de houder van het voertuig). Alle auto's zijn ook volledig verzekerd voor schade. In geval van schade
   veroorzaakt door een fout van de bestuurder is er een minimumbedrag (de 'vrijstelling' of 'franchise' zie uw bestelbon), dat het lid
   zelf moet bekostigen, en wat afhangt van de verzekering per voertuig. Schade die niet gedekt wordt door de verzekering (zoals bijv.
   schade als gevolg van rijden onder invloed ed zie hieronder), zijn ten koste van de bestuurder.

   Er is ook dekking voor schade door verbranding zonder vlammen en door kortsluiting in elektrische installaties. Elke bestuurder
   dient aanvaard te worden door de verzekering van de vzw. Bestuurders die 23 of ouder zijn kunnen

   zich laten verzekeren door zich aan te melden en een goedkeuring te vragen via een verzekeringsportaal waarvan de URL door
   BattMobility zal worden medegedeeld. Bestuurders die een rechtmatig rijbewijs hebben maar nog geen 23 zijn, dienen een schriftelijke
   aanvraag te doen door het versturen van een kopie van het rijbewijs, een kopie van de identiteitskaart en een verklaring van
   schadehistoriek bij de verzekeringsmaatschappij die BattMobility opgeeft. Een lidis pas verzekerd tijdens het rijden met een
   voertuig van BattMobility indien die aanvaard werd door de verzekering,een bevestiging hiervan heeft ontvangen via email en deze
   doorstuurt naar info@BattMobility.be. Indien een lid deze toestemming niet heeft ontvangen, is die niet verzekerd en rijdt het lid
   voor eigen rekening.

  2. Pech of ongeval

   De bestuurder moet de ritten plannen in functie van de batterijstatus van het voertuig. Hiertoe voorziet BattMobility in laadpassen
   die te gebruiken zijn door de bestuurder voor het opladen van de batterij van het voertuig. In het geval dat de bestuurder met een
   lege batterij stil valt, wordt dit niet beschouwd als een pech of schadegeval. De bestuurder dient dan het nummer te bellen van de
   pechdienst, dat vermeld is in de boorddocumenten. De eventuele kosten van deze interventie worden verhaald op de bestuurder. Bij
   pech of storing aan het voertuig verwittigt de bestuurder onmiddellijk BattMobility, via de algemene Support WhatsApp groep van
   BattMobility waar hij zal worden aan toegevoegd.

  3. Bij ongeval

   Bij schade die zich tijdens de rit voordoet of in geval van defecten die niet in de handleiding vermeld zijn moet de bestuurder
   onmiddellijk BattMobility verwittigen via de algemene Support WhatsApp groep van BattMobility. Verder rijden is dan enkel toegestaan
   met uitdrukkelijke toestemming van BattMobility. Indien BattMobility aan de gebruiker toestaat om een bepaalde schade of defect te
   laten herstellen, worden de kosten door BattMobility terugbetaald op voorlegging van een geldig betalingsbewijs, voor zover de
   gebruiker niet zelf aansprakelijk is voor de schade of het defect. De gebruiker is verplicht al het mogelijke te doen om de schade
   te beperken. Bij elk ongeval moet de bestuurder onmiddellijk de politie verwittigen, alsook BattMobility . In geen geval mag de
   bestuurder enige schuld aan het ongeval of gelijk welke andere aanspraak van de tegenpartij erkennen. De bestuurder zal alleszins
   een minnelijke verklaring van verkeersongeval (het Europees Aanrijdingsformulier, te vinden in het weblogboek) invullen en laten
   vervolledigen, zodat BattMobility op rechtmatige wijze in staat wordt gesteld alles wat nodig is verder af te handelen met de
   verzekeraar. Iedere tekortkoming engebrekkige uitvoering van deze afspraken maakt de bestuurder schadeplichtig ten aanzien van
   BattMobility.

  4. Schade volledig te vergoeden door de bestuurder

   In volgende schadegevallen betaalt de bestuurder de volledige kost voor de herstelling van schade ontstaan door:

   • Het niet naleven van hoogtebeperkingen met schade aan het dak tot gevolg.
   • Het zich met het voertuig op ongeschikt terrein begeven, met schade aan de onderzijde van de carrosserie tot gevolg.
   • De lading (=cargo) van het voertuig.
   • Het niet volgen van bepalingen en instructies voor het correct gebruik van het voertuig, inclusief maar niet beperkt tot
    handelingen bij het laden.
   • Het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden, wettelijke voorschriften of algemene verzekeringsvoorwaarden.
   • Grove fout of nalatigheid (bv. rijden onder invloed van alcohol of drugs).
   • Schade opzettelijk aangebracht door de bestuurder.
  5. Waarborgregeling

   Door het gebruik van de voertuigen van BattMobility aanvaardt de bestuurder deze gebruiksvoorwaarden, en is er door gebonden. Het
   schenden van deze gebruiksvoorwaarden kan door BattMobility aanzien worden als het schenden van een contractuele verplichting tussen
   de bestuurder en BattMobility. Na de bestuurder gehoord te hebben, kan de Raad van Bestuur van BattMobility beslissen tot een
   mogelijke uitsluiting van het gebruik van de voertuigen en tot een mogelijke uitsluiting uit BattMobility zoals bepaald in de
   statuten.

  6. Diefstal

   Wanneer er een poging, vermoeden of vaststelling van diefstal is, wordt dit onmiddellijk gemeld op info@BattMobility.be en wordt de
   politie verwittigd. Welk type diefstal wordt wordt niet gedekt door BattMobility:o de pogingen tot diefstal gepleegd door of met
   medeplichtigheid van uw familieleden of die van de eigenaar van het voertuig die bij u of de eigenaar wonen; o de diefstal van enkel
   de uitrusting, gepleegd door uw aangestelden of die van de eigenaar of door personen aan wie men het voertuig heeft toevertrouwd:

   • de diefstal of de poging tot diefstal als men onvoldoende voorzorgen nam (bijv. deuren of koffer niet op slot, ruiten niet dicht,
    sleutel of sleutelvrij startsysteem in het voertuig, vereiste antidiefstalsystemen niet ingeschakeld, ...), tenzij het voertuig
    zich in een slotvaste individuele garage bevond en er in de garage werd ingebroken.
   • de verdwijning van het voertuig door verduistering (onrechtmatige toe-eigening) of misbruik van vertrouwen (bedrieglijke
    verduistering of verspilling van andermans voorwerpen die men ontvangen heeft onder de verplichting om ze terug te geven of ze
    voor een bepaald doel te gebruiken, bijv. een kandidaat-koper die het verzekerde voertuig niet terugbrengt na een toegestane
    testrit, ...)
   • de diefstal wanneer niet alle antidiefstalsystemen ingeschakeld zijn op het ogenblik van de diefstal of wanneer de autosleutels
    (of sleutelloze startsystemen) zich in het voertuig bevinden.
 3. Tracking en aansprakelijkheid

  1. Tracking

   De wagens van BattMobility zijn uitgerust zijn met een trackingsysteem dat zowel de exacte locatie, als technische status van het
   voertuig en het correct gebruik ervan registreert. Bedoeling hiervan is onder meer de beveiliging, het evalueren van het correcte
   gebruik van het voertuig, het administratieve beheer en het recupereren van het voertuig te optimaliseren. De gegevens kunnen verder
   worden gebruikt om zo nodig objectieve details te verkrijgen omtrent de omstandigheden van eenverkeersongeval of een
   verkeersovertreding. Indien daaruit zou blijken dat de bestuurder een inbreuk pleegde op één van deze algemene voorwaarden, kan
   BattMobility beslissen om verdere dienstverlening te weigeren en eventuele daardoor veroorzaakte schade terug te vorderen. De
   bestuurder kan voorafgaand aan deze beslissing inzicht krijgen in de gegevens waarop deze gebaseerd zijn, en zijn standpunt naar
   voor brengen. BattMobility staat in voor de vertrouwelijkheid en beveiliging van deze gegevens. De gegevens kunnen worden bewaard
   gedurende een periode van 6 maanden (of de tijd nodig voor het afhandelen van een schadedossier) en worden alleen verwerkt voor de
   vermelde doeleinden. BattMobility ziet erop toe dat het gebruik van alle gegevens in overeenstemming is met de bepalingen van de
   Privacywet van 8 december 1992. Behoudens op gerechtelijk bevel of aan BattMobility-partners waarvan de gebruiker zelf lid is, is
   het doorgeven van alle bovenvermelde gegevens aan derden uitgesloten. De klant kan de gegevens opvragen en laten corrigeren. Hij
   hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van zijn identiteitskaart te sturen naar BattMobility, New Yorkstraat 7, 9000 Gent.

  2. Aansprakelijkheid van BattMobility

   Behoudens verborgen gebreken aan de wagen, beperkt de aansprakelijkheid van BattMobility (en/of de eigenaar van het voertuig) zich
   tot opzet en grove nalatigheid van BattMobility in het bijzonder. BattMobility kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
   door de gebruiker geleden schade die voortvloeit uit het niet of niet op tijd beschikbaar zijn van een voertuig. BattMobility is
   niet verantwoordelijk voor voorwerpen die door de bestuurder in de wagen worden achtergelaten of die uit de wagen werden gestolen.
   Indien een bestuurder voorwerpen vindt in het voertuig die niet thuishoren in het voertuig en dus aan een vorige bestuurder
   toebehoren, dan laat hij die in de koffer van het voertuig liggen, trekt er een foto van en post die in de toegangsapplicatie.
   Eventueel binnengebrachte voorwerpen worden maximum twee maanden bewaard. BattMobility is niet aansprakelijk voor
   verkeersovertredingen begaan door de bestuurders. Eventuele boetes en retributies worden verhaald op het lid. Voor de afhandeling
   van deze dossiers worden administratiekosten aangerekend volgens de op dat moment geldende tarievenlijst. Voor de afhandeling van
   boetes enretributies in het buitenland zal BattMobility een supplementaire administratiekost aanrekenen volgens de op dat moment
   geldende tarievenlijst. BattMobility is niet verplicht om schade die geen onmiddellijke invloed heeft op de veiligheid van de wagen,
   onmiddellijk te herstellen, ongeacht de eventuele aan het lid aangerekende franchise of herstellingskost.

  3. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

   De contractuele rechtsbetrekking tussen het lid en BattMobility is onderhevig aan het Belgische recht. De bevoegde rechtbank bij
   commerciële en publiekrechtelijke klanten is de rechtbank van Gent.

 4. Bestellingen

  Een bestuurder kan voertuigen gebruiken nadat hij zich via een bestelbon heeft akkoord verklaard met de commerciële voorwaarden waarin
  is opgenomen over welke voertuigen de bestuurder kan beschikken, voor welke prijs en welke termijn. De bestelbon kan zijn opgemaakt op
  naam van een bedrijf, klant die niet persé de bestuurder zelf dient te zijn. De bestelbon is bindend en deze algemene voorwaarden maken
  daar volledig deel van uit.

 5. Data

  Persoonsgegevens kunnen met partnerorganisaties (Dégage, Partago, Autodelen.net, ...) gedeeld worden mits toestemming in kader van een
  multimodale mobiliteitsontwikkeling.

 6. Opzegperiode

  De opzegperiode voor een BattFan abonnement gaat in op de dag van kennisgeving van het stopzetten van het BattMobility abonnement via
  een mail naar info@BattMobility.be. De opzegtermijn loopt 6 maanden gedurende dewelke men nog gebruik kan maken van de Batt vloot. Vindt
  men een overnemer die het contract kan overnemen, dan kan deze opzegperiode ingekort worden.Eventueel over te dragen budget moet in deze
  opzegtermijn opgebruikt worden want wordt niet uitgekeerd na deze opzegperiode.